Secretaris Ambtelijke Commissie Stikstof 24 u/w

Volgnummer: 28881

Publicatiedatum: 23-02-2021

Locatie: UTRECHT

Contactpersoon

Maya Toekoen

maya.toekoen@dcengineers.nl

085-0201022

Standplaats: Utrecht
Duur: 17-03-2021 t/m 31-03-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 4 maart 2021

Wie zijn wij?
BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl

Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:
Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
Natuurinformatie en Natuurbeheer
GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Het Expertiseteam is 1 van de units bij BIJ12. Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis op het vlak van ecologie, juridisch en modelmatig, ondersteunen het delen/verspreiden van deze kennis en stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. Deze uitvraag heeft betrekking op de laatstgenoemde taak. In opdracht van het IPO bureau in Den Haag werven wij een ambtelijk secretaris voor de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS).

Voor en met wie ga je werken?
Sinds de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 kenmerkte de stikstofaanpak zich door een zeer hoge dynamiek. Het kabinet en de provincies zijn sinds die tijd op zoek naar houdbare en structurele oplossingen voor de ontstane impasse. In 2020 heeft het IPO-Bestuur besloten een aparte besluitvormingsstructuur in te richten voor stikstof, met een ambtelijke en een bestuurlijke commissie die mandaat vragen via de Gedeputeerde Staten van provincies. Ter ondersteuning van deze structuur is de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS) ingericht. Deze heeft de opdracht gekregen te zorgen voor een integrale, samenhangende advisering en besluitvorming t.a.v. stikstofaanpak:
Het bieden van overzicht en inzicht in de gezamenlijke opgave (zowel op korte- als op lange termijn);
Het faciliteren van het tijdig en adequaat maken van bestuurlijke keuzes;
Het in positie brengen van de (gezamenlijke) provincies (van reactief naar proactief);
Oog hebben voor gezamenlijkheid versus regionaal maatwerk;
De provinciale counterpart zijn van DG Stikstof als coördinerend DG van het Rijk.
De voorbereiding van de besluitvorming wordt in praktijk voorbereid door een vertegenwoordiging vanuit het IPO bureau. Dit betreft een team van ruim 10 collega’s onder leiding van een programmamanager, bestaande uit twee secretarissen, een secretaresse, twee PMO’ers, adviseur projectbeheersing, een aantal juristen en communicatieadviseurs.

Waaraan werk je mee?
De interprovinciale programmaorganisatie is opgebouwd uit een zestal inhoudelijke thema’s (VTH, Natuur, Gebiedsgerichte Aanpak, Nieuwe Structurele Aanpak, AERIUS, Data & Monitoring) die de kapstok vormen voor de onderwerpen die door IPS worden opgepakt en de wijze waarop deze georganiseerd worden. Hierbij is zoveel mogelijk aandacht voor de benodigde breedte van het dossier (denk aan: mobiliteit, wonen, industrie, landbouw en economische ontwikkeling). Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en een programmamanager wordt elk thema aangestuurd door een thematrekker, die gezamenlijk onderdeel uitmaken van het programmateam stikstof.
De werkwijze van een aparte bestuurlijke commissie en het nastreven van een inhoudelijk programma heeft als doel bij te dragen aan het realiseren van meer (relatieve) rust en zorgvuldigheid op het dossier, en anderzijds ook meer slagvaardigheid en efficiëntie in het gezamenlijk optreden.

Wat ga je doen?
Als secretaris Ambtelijke Commissie Stikstof (hierna AC genoemd) draag je bij aan een gedegen proces om de commissieleden tot gezamenlijk gedragen adviezen en ambtelijke besluitvorming te laten komen. Vanuit jouw rol ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en organisatie van overleggen, het opstellen van agenda’s en de kwaliteitscontrole van notities. Jij bent daarbij eerste aanspreekpunt voor de commissieleden bij vragen en uitgezette acties.
Je bent steeds op de hoogte van de dynamische inhoud van het programma en zorgt in samenwerking met programmamanager en andere collega’s dat onderwerpen in het programma voldoende en tijdig geadresseerd worden in de AC, zodat er een goede aansluiting is met de provincies en het programma voor en door provincies blijft functioneren. Je bent je hierbij bewust van het belang van een optimaal proces voor de diverse betrokkenen en doet waar nodig voorstellen voor procesoptimalisatie.
Tijdens de tweewekelijkse AC Stikstof vergadering zorg je voor gedegen, volledige en compacte verslaglegging. Daarnaast houd je een actielijst bij voor het overleg en zorg je voor de opvolging daarvan.
Bij het uitvoeren van bovenstaande taken is het van groot belang dat de secretaris een flexibele houding heeft en steeds onderlinge prioriteiten van zaken afweegt, omdat ook op actuele ontwikkelingen een spoedig maar goed afgestemd ambtelijk advies nodig is.
Wij vragen voor deze rol een flexibele, stressbestendige secretaris met aantoonbare ervaring in een coördinerende / ondersteunende rol in het stikstofdossier. De secretaris dient complexe inhoud helder te kunnen verwoorden, beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, kan op snelheid werken en prioriteren, houdt oog voor goede samenwerking, kan effectief inhoud organiseren om doelen te behalen.
Je bent een prima teamspeler, en werkt nauw samen met de secretaris voor de bestuurlijke commissie en bent ook zijn eerste vervanger.

Wensen:
- Mate waarin de kandidaat aantoonbare ervaring heeft met het werken aan projecten of programma’s in een complexe bestuurlijke omgeving waarin meerdere overheden met elkaar samenwerken.
- Mate waarin de kandidaat aantoonbare ervaring heeft als ambtelijk secretaris met het voorbereiden, ondersteunen en vastleggen van besluitvormingsprocessen (bijvoorbeeld ten behoeve van ambtelijke en/ of bestuurlijke commissies). Organisatievermogen, penvoerder schap, accuratesse en werken onder hoge druk zijn hierbij belangrijke vaardigheden.
- Mate waarin de kandidaat aantoonbare ervaring heeft met de aanpak van stikstofproblematiek.
- Mate waarin de kandidaat aantoonbare werkervaring bij een provincie (of Rijk, gemeente, samenwerkingsverband).

CV eis:
Onder het curriculum vitae (cv) verstaan wij een overzicht van de voor de functie relevante werkervaring van de kandidaat. Uw cv is in het Nederlands opgesteld, in een Word- of Pdf-formaat.

Sollicitatiegesprekken via Teams tussen 09:00 – 17:00 uur op 09-03-2021.